Bölmə: İslam

İslam
0

İSLAMIN MÜQƏDDƏSLİK PRİNSİPİ

Tək tanrılı dinlər “müqəddəslik” düşüncəsi əsasında mövcudiyyətlərini davam etdirirlər. “Müqəddəslik” düşüncəsinin kökündə Allah incancı dayanır.…

İslam
0

ABDULLAH İBN MƏSUD

Nazil olan son haqq dini ilk qəbul edən şəxsiyyətlərdən biri Abdullah ibn Məsuddur. Tam adı…

İslam
0

ÜBEY İBN KAB

Übey ibn Kab Həzrət Peyğəmbərin (s) Mədinəyə hicrətindən sonra ilk vəhy katibliyi etmiş səhabədir. Əslən…

1 2 3 4 23